Program hnutí BOS 2018

PROGRAM 2018 politického hnutí BOS

Politické hnutí BOS bude usilovat o upevňování vztahu občanů ke své zemi a pocitu jejich odpovědnosti za společnou budoucnost a život v míru. Jsme zastánci tradiční rodiny tak, jak je historicky chápána v naší evropské civilizaci. Jeho základním cílem je posílení suverenity, důvěryhodnosti a bezpečnosti České republiky i její občanů.

I.             OBLAST BEZPEČNOST

Cílem je podpora opatřením k zabezpečení efektivní a nekompromisní ochrany a obrany celistvosti a svrchovanosti České republiky jako základního předpokladu vnější a vnitřní bezpečnosti naší země a občanů.

Priorita I/1: Orientace zahraniční politiky na přátelské vztahy se státy a národy prosazující mír a vzájemnou spolupráci

BUDEME PROSAZOVAT:

 1. Zahraniční politiku orientovanou na přátelské vztahy se všemi státy a národy, které ve světě prosazují politiku míru a přátelství, bez ekonomických sankcí.
 2. Zrušení Lisabonské smlouvy a návratu ke kořenům Evropské unie. Nepřijetí Evropské federace ani v zastřené podobě, včetně odmítnutí pokusů o vytváření společných evropských ozbrojených sil. V případě jejího přijetí podpoříme referendum o vystoupení z EU.
 3. Obranu ČR opírat o setrvání v NATO za podmínek přísného a přesného dodržování Severoatlantické smlouvy. V opačném případu iniciovat vystoupení z NATO a hledat možnosti pro vytvoření jiné obranné koalice.
 4. Nepoužívání armády ČR k nesmyslným zahraničním misím bez mandátu Rady bezpečnosti OSN a v rozporu se Severoatlantickou smlouvou.
 5. Zákaz dislokace cizích vojsk a rozmístění cizích vojenských základen a zařízení na našem území.

Priorita I/2: Zabránění nelegální migraci na území České republiky

PODPORUJEME:

 1. Důsledný postoj vlády, Parlamentu a prezidenta republiky vedoucí k obhajobě zájmů občanů ČR při zabránění všem projevům vlivu islámské ideologie v zemi.

 BUDEME PROSAZOVAT:

 1. Odmítnutí Dublinských protokolů.
 2. Zrušení stanovených kvót přijímání migrantů do České republiky a spolupráci se SR, Polskem, Maďarskem (v rámci V4) a Rakouskem v této oblasti.
 3. Neudělování jakýkoliv výjimek (náboženských – modlení v pracovní době, svatby s nezletilými, úlevy v nošení předepsaného pracovního oděvu, atd., právních – prvky práva šária, mnohoženství, atd., sociálních – v sociálních dávkám vycházející z našeho právního systému).
 4. Bezprostřední návrat do země původu nelegálních migrantů i těch, kteří se dopustí závažných trestných činů.
 5. Neudělování dotací imigračním projektům ani finančních prostředků žadatelům o azyl.
 6. Zákaz volného pohyb migrantů uvnitř Schengenského prostoru až do udělení azylu v některé z členských zemí EU.

Priorita I/3: Zajištění obrany území České republiky

BUDEME PROSAZOVAT:

 1. Plnění bezpečnostní koncepce státu ve smyslu ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR, tak, aby jasně stanovila úkoly pro ozbrojené síly, bezpečnostní sbory, záchranné sbory a havarijní služby pro zajištění obrany ČR.
 2. Zásadní změnu v koncepci, velikosti a struktuře Armády České republiky, její nasměrování k zabezpečení obrany území České republiky na úkor zahraničních misí. Podstatné zvýšení počtu příslušníků bojových útvarů na úkor armádních úředníků.
 3. Obnovení pozemního vojska v takové síle a organizační struktuře, aby bylo schopno, jako součást armády ČR i celého bezpečnostního komplexu, bránit územní celistvost ČR.
 4. Rozšíření sil a prostředků teritoriální obrany násobným posílením současných aktivních záloh tak, aby každý kraj disponoval potřebným počtem příslušníků aktivních záloh odpovídající potřebám kraje, zejména pro obranu objektů kritické infrastruktury.
 5. Vytvoření mobilizačních záloh a zásob pro rozvinutí AČR v případě ohrožení ČR.
 6. Zvýšení výše odměn aktivním zálohám.
 7. Obnovení prvků hospodářské mobilizace, včetně hmotných rezerv, dopravní a speciální techniky.

Priorita I/4: Spolehlivá ochrana státních hranic ČR

BUDEME PROSAZOVAT:

 1. Efektivní a spolehlivou ochranu státních hranic jako základní předpoklad vnější a vnitřní bezpečnosti České republiky a jako efektivního nástroje proti nelegálním migrantům.

BUDEME PODPOROVAT:

 1. Požadavek na doplnění Severoatlantické smlouvy o použití evropské části vojsk NATO pro ochranu hranice uskupení členských států, tedy i Schengenského prostoru.

Priorita I/5: Zapojení obyvatel do obrany země

BUDEME PROSAZOVAT:

 1. Výchovu mladé generace k odpovědnosti za obranu svých rodin, vesnice nebo města, své vlasti.
 2. Obnovení branné přípravy na školách a dalších vzdělávacích zařízeních ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR.
 3. Vytvoření organizačních, materiálních a finančních předpokladů pro dobrovolný šestiměsíční branný výcvik záloh ve smyslu branného zákona (č. 585/2004 Sb.). Motivací by mohlo být získání zbrojního průkazu, řidičského průkazu, specialisté oprávnění k ovládání techniky, na které byli vycvičeni.
 4. Vytvoření systému teritoriální obrany, která by zahrnovala i obranu a ochranu systému kritické infrastruktury.
 5. Obnovení prvků systému civilní ochrany obyvatelstva a teritoria před následky nejen terorismu nebo války, ale i živelních pohrom, úniku jedovatých průmyslových látek apod., ve smyslu zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému.
 6. Obnovení zásob prostředků ochrany obyvatelstva při zdolávání mimořádných událostí podle poznatků z povodní i velkých požárů i pro případ použití ZHN

PODPOŘÍME:

 1. Současné aktivity občanů České republiky ke zvýšení jejich bezpečnosti.

Priorita I/6: Zvýšení úrovně vnitřní bezpečnosti občanů ČR

BUDEME PROSAZOVAT:

 1. Kvalitnější připravenost a vybavenost Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru, Sboru dobrovolných hasičů, zdravotnické záchranné služby a dalších složek integrovaného záchranného systému.
 2. Zásadní změnu priorit při hodnocení policistů z hlediska bezpečnosti občanů, ochrany jejich života, zdraví a majetku.
 3. Snížení administrativní zátěže uniformovaných policistů ve výkonu služby.
 4. Zajištění lepší ochrany řadových policistů, příslušníků vězeňské služby, požárníků a dalších příslušníků ozbrojených sborů před mediálními tlaky a politizací jejich oprávněných zásahů proti podezřelým a pachatelům přestupků a trestných činů.
 5. Zkvalitnění výběrových řízení policistů zpřísněním kritérií pro uchazeče, včetně důkladnějších psychotestů.
 6. Novelu zákona o obecní a městské policii, která nebude dublovat funkci Policie ČR, ale řešit specifické problémy měst a obcí.
 7. Ochranu zdravotníků záchranné služby před fyzickými útoky jejich zařazením mezi úřední osoby.
 8. Zákon o soukromých bezpečnostních agenturách.
 9. Zamezení zneužívání policie k soukromým účelům vyvolených a „monitorování“ fanoušků při sportovních utkáních.
 10. Zamezení vytváření bezdůvodně specializovaných útvarů, vytváření policejních pseudoelit bez osobní odpovědnosti za odvedenou práci a s nejistým či nejasným výsledkem.

ZASADÍME SE O:

 1. Nezneužívání hasičů k provádění úkonů, které přímo nesouvisí s jejich posláním.
 2. Odhalování trestné činnosti policistů i zneužívání vyšetřovatelů na objednávku politiků.
 3. Snížení věkové hranice pachatelů trestné činnosti, např. na 14 let.

Priorita I/7: Obnovení a rozšíření českého obranného a bezpečnostního průmyslu

BUDEME PROSAZOVAT:

 1. Obnovení a rozšíření českého obranného a bezpečnostního průmyslu pro armádu, policii, Hasičský záchranný sbor a další sbory a složky integrovaného záchranného systému i jako významného českého exportéra a zaměstnavatele.
 2. Obnovení Národního úřadu pro vyzbrojování, působícího ve strukturách resortu MO, ale v podřízenosti premiéra.
 3. Nákup armádní výzbroje až po stanovení jasné koncepce rozvoje AČR směrované na obranu územní celistvosti ČR.
 4. Postupné navyšování rozpočtu resortu obrany příštích pět let podle aktuálních potřeb pro obranu suverenity ČR.
 5. Vytvoření zákonných podmínek umožňujících preferovat české výrobce při nákupech výstroje, výzbroje a techniky.

Priorita I/8: Zvyšování potravinové bezpečnosti ČR

BUDEME PROSAZOVAT:

 1. Zvýšení a postupné obnovení potravinové soběstačnosti základních potravin.
 2. Obnovení státních oborových norem pro jednotlivé potravinářské výrobky.
 3. Okamžité odnětí licence subjektům, dovážejícím nekvalitní potraviny.
 4. Podporu státu malým a středním zemědělcům (rodinným farmám), kteří dávají lidem na vesnicích práci.
 5. Odstranění všech výjimek členských států EU v oblasti dotací do zemědělské výroby.
 6. Státní dotace do těch odvětví, která jsou nezbytná pro vymanění se ČR z postavení vydíraného státu ze strany nadnárodních korporací.

II.           OBLAST ODPOVĚDNOST

Cílem je posílení odpovědnosti politiků, státních orgánů a občanů za řádné fungování státu a stav společnosti.

Priorita II/1: Osobní odpovědnost zvolených politiků i výkonné moci

BUDEME PROSAZOVAT:

 1. Důslednou rozpočtovou odpovědnost a eliminaci neúčelného rozhazování finančních prostředků, např. na dotace politickým, migračním a podobným neziskovým organizacím i těm, které jsou dotovány k nepřátelskému vysílání.
 2. Založení „České státní banky“ ve 100% vlastnictví ČR pro zvýšení finanční nezávislosti státu.
 3. Transparentní politiku, která zamezí korupčnímu prostředí v naší společnosti.
 4. Osobní odpovědnost jednotlivých soudců, soudních znalců, exekutorů a státních zástupců za řešené případy.
 5. Osobní odpovědnost politiků, státních orgánů a občanů za řádné fungování státu a stav společnosti.
 6. Trestně právní a ekonomickou odpovědnost za chybná rozhodnutí výkonné moci.
 7. Zpřísnění zákona o trestně právní odpovědnosti právnických osob za všechny hospodářské trestní činy.
 8. Veřejné skládání účtů zvolenými poslanci a senátory za hnutí BOS před občanskou veřejností.

ZASADÍME SE O:

 1. Oddálení vstupu ČR do eurozóny (přijetí Eura) do doby, než to bude pro občany ČR výhodné.
 2. Osobní odpovědnost zvolených politiků za jimi hlasované zákony, předpisy a normy, ve spolupráci s dalšími politickými subjekty.
 3. Zamezení odplývání zisků mimo území ČR daňovou motivací.

Priorita II/2: Odpovědnost státu za životní prostředí, strategické suroviny, energetické a přírodní zdroje

BUDEME PROSAZOVAT:

 1. Kontrolu státu nad strategickými surovinami tak, aby se ČR nestala vydíratelnou zemí, zamezení prodeje strategických surovinových zdrojů do soukromých rukou či zahraničním firmám.
 2. Obnovení ministerstva lesního, půdního a vodního hospodářství, které by vytvořilo a zajistilo státní koncepci hospodaření s přírodními zdroji.
 3. Dosažení stabilizace rozlohy půdního a lesního fondu, zamezení záborů zemědělské půdy developery a fotovoltaickou mafií.
 4. Dostavbu jaderné elektrárny Temelín.
 5. Odpovědné hospodaření s vodou jako strategickou a životně důležitou surovinou, vykoupení vodárenských společností zpět do vlastnictví státu či obcí.
 6. Novelu vodního zákona s přehodnocením ochranných pásem vodních toků z hlediska zemědělské praxe.
 7. Omezení pěstování technických plodin (řepky), které vyčerpávají půdu, způsobují její erozi i úhyn lesní zvěře, na úkor obilnin.
 8. Posílení kontroly nad vývozem surovin a dovozem odpadů.

PODPOŘÍME:

 1. Výstavbu vodního díla Dunaj – Odra – Labe, jako projektu k ochraně proti povodním, zadržení vody v době sucha a provozování ekologické a levné vodní dopravy.
 2. Výstavbu vodních děl na Labi v Přelouči a u Děčína, ve smyslu programového prohlášení vlády na roky 2013 – 2017 pro odstranění zábrany propojení českých a evropských vodních cest.
 3. Výstavbu vodního díla Pěčín na říčce Zdobnice v Orlických horách jako perspektivního zdroje pitné vody a jako součásti boje proti suchu na východě Čech.

Priorita II/3: Udržení našich kulturních tradic, kulturního bohatství a českého jazyka. Rozvoj školství, tělovýchovy a sportu ve prospěch potřeb společnosti.

BUDEME PROSAZOVAT:

 1. Kvalitní vysoké školství a výzkum v oborech umožňujících uplatnění absolventů.
 2. Rozvoj a zkvalitnění učňovského a středního odborného školství podle požadavků trhu práce, tím zajištění kvalitně připravených dělnických profesí pro vysoce produktivní provozy.
 3. Vznik národní rady pro vzdělávání jako apolitického a nenáboženského orgánu, složeného z odborníků, k zajištění kontinuity vzdělávací strategie při politických změnách ve vedení rezortu.
 4. Eliminaci vlivů a působení neziskových organizací ve školních zařízeních na výchovu dětí a mládeže.
 5. Konec inkluze a podobných destruktivních projektů.
 6. Zrušení dotací soukromým vysokým a středním (církevním) školám.
 7. Závazek absolventů VŠ, kteří vystudovali na státních školách, že musejí odpracovat vložené státní prostředky ve prospěch našich občanů na území ČR.
 8. Transparentní financování sportu, včetně dotačních programů.

Priorita II/4: Výkon trestu nepodmíněného odnětí svobody musí odradit pachatele od páchání další trestné činnosti

BUDEME PROSAZOVAT:

 1. Přijetí zákona o vytvoření podmínek a pracovní povinnosti vězňů tak, aby si nejen vydělali na pobyt v nápravném zařízení, ale také aby spláceli své dluhy.
 2. Aby ti, kteří porušili zákony a parazitovali na práci řádných občanů, nežili ve vězení ve vyšším materiálním, ekonomickém a zdravotnickém standardu, než řádně pracující občan, invalida či starobní důchodce.

Priorita II/5: Razantnější boj proti korupci

BUDEME PROSAZOVAT:

 1. Tvrdé postihy korupce ve společnosti, vč. justice a policie, a předražování státních zakázek.
 2. Prověření privatizačních projektů zpětně, prodloužení promlčecích lhůt privatizačních zločinů, odcizení penzijních fondů apod.
 3. Úpravu zákona o vyvlastnění ve veřejném zájmu.
 4. Trestní stíhání lichvy.

III.          OBLAST SOLIDARITA

Cílem je prosazovat a uplatňovat principy solidarity a spravedlnosti ve vztazích mezi občany a mezi občany a státem.

Priorita III/1: Zjednodušení a srozumitelnost právního řádu České republiky při zachování jeho kontinuity a jeho následné upevnění

ZASADÍME SE O:

 1. Důslednější vymahatelnost práva.
 2. Přijetí ústavního zákona o obecném referendu na základě iniciativy občanů.
 3. Ochranu právního systému ČR před pokusy o narušení principů právního státu snahou o vnášení prvků cizorodých právních systémů uplatňovaných ve prospěch a v rámci úzkých skupin obyvatelstva.
 4. Úpravu právního řádu České republiky a jednotlivých právních předpisů tak, aby byly srozumitelné občanům.
 5. Novelu zákona o státním zastupitelství se stanovením pevného funkčního období státních zástupců.
 6. Zjednodušení soustavy státního zastupitelství a soudů na třístupňovou (okresní, krajské, nejvyšší soudy a souběžně i státní zastupitelství), tj. zrušení vrchních soudů a vrchních státních zastupitelství.
 7. Výhodnější postavení oběti při soudním řízení než toho, kdo porušuje zákony.
 8. Zavedení dalšího povinného vzdělávání a přezkušování odborných znalostí soudců a státních zástupců, jejich povinnost obhájit svůj mandát nejpozději do 6 let.
 9. Převedení exekutorů do státní služby.

Priorita III/2: Rychlé přiblížení životní úrovně našich občanů průměru zemí EU

BUDEME PROSAZOVAT:

 1. Poctivá práce se musí stát jediným a plně dostačujícím způsobem obživy.
 2. Přiblížení mezd zaměstnanců, kteří odevzdávají srovnatelnou práci při srovnatelné produktivitě (a tím i důchodů) evropským standardům.
 3. Diskusi na úrovni státu o dopadech digitalizace, robotizace a automatizace (tzv. Průmysl 4.0) na život společnosti.
 4. Spravedlivé ohodnocení práce osob zabezpečujících bezpečnost občanů ČR během služby i po jejím ukončení.
 5. Redukci pracovních agentur, zákaz možnosti pracovním agenturám zaměstnávat nekmenové zaměstnance, ale pouze práci zprostředkovávat se zastropováním výše odměny pracovní agentuře.
 6. Zrušení superhrubé mzdy.
 7. Zjednodušení daňového systému.
 8. Snížení odvodů zaměstnavatelů za pracovníky.
 9. Osvobození od odvodů na sociálním pojištění za zaměstnance ohrožené na trhu práce (noví absolventi VŠ, osoby starší 50 let a rodiče po návratu z mateřské dovolené).
 10. Novelu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti stanovením povinnosti zaměstnavatele hlásit volná místa.
 11. Odebrání sociálních dávek (hmotné nouze, příspěvku na péči a zdravotně postiženým) občanům, kteří mohou, ale nechtějí pracovat.
 12. Zdanění zisků tam, kde byl vytvořen, tedy v ČR.
 13. Stanovení pracovních závazků a jejich následné odpracování po ukončení studia VŠ občanem ČR, jemuž bylo studium poskytnuto na náklady státu.

Priorita III/3: Zkvalitnění zdravotní péče dostupné všem občanům

BUDEME PROSAZOVAT:

 1. Jednu státní zdravotní pojišťovnu.
 2. Prověření invalidity nepřizpůsobivých osob.
 3. Obnovení preventivních lékařských prohlídek dětí ve školách.
 4. Zamezení předražování veřejných zakázek zdravotnických zařízení a nemocnic a s tím spojené korupce.
 5. Stanovení maximální hranice marže z léků k zamezení nemorálního zisku farmaceutických firem.
 6. Alespoň jeden lék v rámci bezplatné zdravotní péče ve všech lékových kategoriích.
 7. Obnovení sítě dostupných nemocnic.
 8. Zákaz privatizace páteřní sítě zdravotnických zařízení.

Priorita III/4: Zajištění důstojného života seniorů a invalidních občanů

BUDEME PROSAZOVAT:

 1. Zajištění práva na důstojné stáří, valorizace důchodů o fixní částky.
 2. Výstavbu domů seniorů se službami v odpovídajícím množství dle demografického vývoje.
 3. Dokončení a přijetí zákona o sociálním bydlení, stanovení standardu bydlení.
 4. Reformu důchodového systému se zastropováním věku.
 5. Přiměřeně vysoké zastropované důchody manažerů, politiků a úředníků ve vysokých funkcích veřejné správy.
 6. Spravedlivý výpočet důchodu osobám, které se vyhýbaly v produktivním věku práci.

Priorita III/5: Zkvalitnění života nízkopříjmových skupin obyvatel

 ZASADÍME SE O:

 1. Podporu mladých rodin formou výhodných půjček státem dotovaných.
 2. Podporu porodnosti u pracujících rodin.
 3. Výstavbu sociálních bytů.

Priorita III/6: Zmírnění nespravedlivých církevních restitucí

BUDEME PROSAZOVAT:

 1. Prošetření procesu a aktérů schválení zákona o tzv. církevních restitucích zejména ve vazbě na prohlášení kardinála Tomáška, že církev už nic po státu nebude požadovat, jakož i na prvorepublikové podklady a přístup TGM k majetku církví.
 2. Zrušení církevních restitucí církvím, které zahájily svou činnost po roce 1990.
 3. Zmírnění následků nespravedlivých církevních restitucí alespoň zdaněním jejich výnosů.