Armáda to řekla natvrdo

Před několika dny, na Žofínském fóru prohlásil nový náčelník generálního štábu (NGŠ) Armády České republiky (AČR) generál A. Opata, že: „Česká armáda by v žádném bezpečnostním problému nesvedla ubránit území republiky bez pomoci koaličních partnerů,“.

Veřejně prohlásil to, co naši občané dávno věděli, nebo alespoň tušili, ale pro naše politiky to bylo velké tabu. Schválně jsem několik dnů čekal na to, jak se tohoto závažného tématu chytnou naše mainstreamová média. Většinou nastalo „ticho po pěšině“. Takže se pokusím toto téma alespoň trochu rozvést a částečně s názorem NGŠ polemizovat.

Předně oceňuji odvahu generála Opaty, že jako jediný z polistopadových NGŠ našel odvahu říci něco tak závažného. Je to jako zvolání ze známé pohádky: „Císař pán je nahý!“. Je si však nutné uvědomit, že tento tristní výsledek je výsledkem především práce našich polistopadových politiků. Nejprve pro ně byla armáda nebezpečím pro tento stát, později se pro ně stala penězovodem pro partajní kasy a soukromá konta. Bezpečnostní zájmy ČR stály a stále stojí na okraji jejich zájmu.

A nyní trochu té polemiky s názorem generála A. Opaty. V další části svého vystoupení řekl: „Jsem hluboce přesvědčen o tom, že v nestabilním světě je jedinou cestou koaliční jednota a společné úsilí ke zvládání hrozeb. Je naprosto zcestné si myslet, že Česká republika v jakémkoliv bezpečnostním problému ubrání sama sebe. Na to nemáme velikostí armády ani schopnostmi – a od roku 1938 jsme v podstatě ani nikdy neměli,“

Souhlasím s tím, že málokterý stát je schopen samostatně hájit svoji suverenitu proti jakékoliv bezpečnostní hrozbě. Je však otázka, jakým jsme sami hodnověrným partnerem pro případné spojence. Můžeme být hodnověrným a důvěryhodným spojencem, když dlouhodobě porušujeme, bez sebemenšího uzardění smlouvy, které jsme dobrovolně podepsali? Mám na mysli Severoatlantickou smlouvu (zakládací smlouva NATO, kterou přikládám na závěr svého článku).

Na druhé straně: můžeme se spolehnout na „spojence“ z NATO, kteří porušují stejnou smlouvu a to podstatně intenzivněji, než my? Nebo se chováme podle lidového rčení: Vrána k vráně sedá, gauner gaunera si hledá? Vždyť naše historická zkušenost nám jasně ukazuje, že nás naši spojenci byli ochotni zradit vždy, když se jim to hodilo. Prostě: bližší košile, než kabát. Jsem toho názoru, že pokud si nepomůžeme sami, nikdo nám nepomůže.

Souhlasím s tím, že armáda žádného státu není schopna čelit vnějším hrozbám samostatně. Především musí být v souladu zájmy armády se zájmy občanů. Předpokladem pro to je nastavení určitých morálních hodnot ve společnosti. K těm především patří hodnověrnost politiky vládnoucích politických stran, výchova k vlastenectví, k úctě k vlastní historii, k národním symbolům, ke svému jazyku, ke své kultuře a podobně. Je to pravý opak toho, co se dnes v naší společnosti prosazuje.

S tím přímo souvisí i pocit občanů, že jsou pány „ve svém domě“. Že rozhodují o tom, co se s nimi ve vlastním státu děje, jaká je jejich přítomnost, jaká bude jejich budoucnost a budoucnost jejich potomků. To ale nelze dokázat ve společnosti, kde není pocit odpovědnosti za společnou vlast. To nejde dokázat ve společnosti, která je rozdělována (dlouhodobě a cílevědomě), kde jsou proti sobě stavěny jednotlivé sociální skupiny, profesní skupiny a tam, kde se jedinou hodnotou ve společnosti stává výše osobního konta. To nelze dosáhnout tam, kde je prosazováno pouze právo jednotlivce, ale bez povinnosti vůči ostatním, bez povinnosti vůči společnosti.

Konkrétním příkladem je i současná EU. Takzvaná takzvaná sdílená suverenita není nic jiného, než omezování suverenity a potlačování práv našeho státu a odpovědnosti vlastního národa a přesouvání těchto práv ve prospěch nadnárodních korporací. Prostě jsme dobrovolně strčili hlavu do chomoutu a necháme se někým cizím vést na porážku, i když nám původně bylo slibováno „modré z nebe“. Nemůže být suverenita tam, kde jsme vydíratelní. A to je prakticky ve všech oblastech. Strategické suroviny (voda, plyn, ropa,…), finanční oblast a bankovnictví, strategická průmyslová odvětví, potravinová soběstačnost, farmaceutický průmysl, atd..

Ale to již není problém armády, ale našich politiků. Vždyť oni jsou původci tohoto stavu. Oni jménem nás, občanů, rozhodovali o tom, zda budeme schopni stát hrdě jako suverénní národ, nebo zda budeme vydíratelní kdykoliv a kýmkoliv, zejména vlastními „koaličními spojenci“. Ale v duchu naší Ústavy je vše v rukou lidu Čl. 2: „Lid je zdrojem veškeré státní moci; …“.

Ing. Ladislav Petráš, předseda hnutí BOS

SEVEROATLANTICKÁ SMLOUVA

Washington D.C., 4.dubna 1949

Strany této smlouvy znovu potvrzují svoji víru v cíle a zásady Charty OSN a svoji touhu žít v míru se všemi národy a všemi vládami.

Jsou odhodlány hájit svobodu, společné dědictví a kulturu svých národů, založenou na zásadách demokracie, svobody jednotlivce a právního řádu.

Jejich snahou je podporovat stabilitu a blahobyt národů v severoatlantickém prostoru.

Jsou rozhodnuty spojit své úsilí o kolektivní obranu a zachování míru a bezpečnosti.

Proto se dohodly na této Severoatlantické smlouvě.

ČLÁNEK 1

Smluvní strany se zavazují, jak je uvedeno v Chartě OSN, urovnávat veškeré mezinárodní spory, v nichž mohou být účastny, mírovými prostředky tak, aby nebyl ohrožen mezinárodní mír, bezpečnost a spravedlnost, a zdržet se ve svých mezinárodních vztazích hrozby silou nebo použití síly jakýmkoli způsobem neslučitelným s cíli OSN.

ČLÁNEK 2
Smluvní strany budou přispívat k dalšímu rozvoji mírových a přátelských mezinárodních vztahů posilováním svých svobodných institucí, usilováním o lepší porozumění zásadám, na nichž jsou tyto instituce založeny, a vytvářením podmínek pro stabilitu a blahobyt. Budou usilovat o vyloučení z konfliktu ze své mezinárodní hospodářské politiky a budou podporovat hospodářskou spolupráci mezi všemi smluvními stranami jednotlivě nebo společně.

ČLÁNEK 3
Aby bylo co nejúčinněji dosaženo cílů této smlouvy, budou smluvní strany jednotlivě i společně stálou a účinnou svépomocí a vzájemnou výpomocí udržovat a rozvíjet svoji individuální i kolektivní schopnost odolat ozbrojenému útoku.

ČLÁNEK 4
Smluvní strany budou společně konzultovat vždy, když podle názoru kterékoli z nich bude ohrožena územní celistvost, politická nezávislost nebo  bezpečnost kterékoli smluvní strany.

ČLÁNEK 5
Smluvní strany se dohodly, že ozbrojený útok proti jedné nebo více z nich v Evropě nebo Severní Americe bude považován za útok proti všem, a proto se dohodly, že dojdeli k takovémuto ozbrojenému útoku, každá z nich, uplatňujíc právo na individuální nebo kolektivní sebeobranu uznané článkem 51 Charty OSN, pomůže smluvní straně nebo stranám takto napadeným tím, že neprodleně podnikne sama a v součinnosti s ostatními stranami takovou akci, jakou bude považovat za nutnou, včetně použití ozbrojené síly, s cílem obnovit a zachovat bezpečnost severoatlantického prostoru. Každý takový útok a veškerá opatření učiněna v jeho důsledku budou neprodleně oznámena Radě bezpečnosti. Tato opatření budou ukončena, jakmile Rada bezpečnosti přijme opatření nutná pro obnovení a zachování mezinárodního míru a bezpečnosti.

ČLÁNEK 6*
Pro účely článku 5 se za ozbrojený útok na jednu nebo více smluvních stran pokládá ozbrojený útok

  • na území kterékoli smluvní strany v Evropě nebo Severní Americe, na Alžírské departamenty Francie**, na území Turecka nebo na ostrovy pod jurisdikcí kterékoli smluvní strany v severoatlantickém prostoru severně od obratníku Raka;
  • na ozbrojené síly, lodě či letadla kterékoli smluvní strany, jež se nacházejí na těchto územích nebo nad nimi nebo na kterémkoli jiném území v Evropě, kde byla umístěna okupační vojska kterékoli smluvní strany v den vstupu této smlouvy v platnost, nebo ve Středozemním moři, nebo v severoatlantickém prostoru jižně od obratníku Raka.

* Po doplnění článkem 2 Protokolu k Severoatlantické smlouvě o přistoupení Řecka a Turecka.

**Dne 16. ledna 1963 vzala Rada na vědomí, že pokud jde o bývalé alžírské departmenty Francie, stala se příslušná ustanovení této smlouvy od 3. července 1962 nepoužitelnými.

ČLÁNEK 7
Tato smlouva se nedotýká a nebude žádným způsobem vykládána , jako by se dotýkala práv a povinností smluvních stran, které jsou členy OSN, vyplývající z Charty, ani základní zodpovědnosti Rady bezpečnosti za zachování světového míru a bezpečnosti.

ČLÁNEK 8
Každá ze smluvních stran prohlašuje, že žádné její současně platné mezinárodní závazky vůči kterékoli jiné smluvní straně nebo kterémukoli třetímu státu nejsou v rozporu s ustanoveními této smlouvy, a zavazuje se, že nepřijme žádný mezinárodní závazek, který by byl s touto smlouvou v rozporu.

ČLÁNEK 9
Smluvní strany tímto zřizují Radu, v níž bude každá z nich zastoupena, aby projednávala věci týkající se plnění této smlouvy. Rada bude organizována tak, aby se mohla kdykoli pohotově sejít. Rada zřídí takové pomocné orgány, jaké mohou být potřebné, zejména ihned zřídí výbor pro obranu, který bude doporučovat opatření nutná k k plnění článků 3 a 5.

ČLÁNEK 10
Smluvní strany mohou na základě jednomyslného souhlasu vyzvat kterýkoli jiný evropský stát, který je schopen napomáhat  rozvoji zásad této smlouvy a přispět k bezpečnosti severoatlantického prostoru, aby přistoupil k této smlouvě. Každý takový smluvní stát se může stát smluvní stranou tím, že uloží u vlády Spojených států amerických svoji listinu o přistoupení. Vláda Spojených států amerických vyrozumí každou ze smluvních stran o uložení každé takové listiny o přistoupení.

ČLÁNEK 11
Tato smlouva bude ratifikována a její ustanovení budou smluvními stranami plněna v souladu s jejich ústavními postupy. Ratifikační listiny budou uloženy co nejdříve vládou Spojených států amerických, která uvědomí všechny ostatní signatáře o každém uložení. Smlouva vstoupí v platnost mezi státy, které ji ratifikovaly, jakmile budou uloženy ratifikační listiny většiny signatářů, sestávající z ratifikačních listin Belgie, Francie, Kanady, Lucemburska, Nizozemska, Spojeného království a Spojených států, a pro další státy smlouva nabude účinnosti dnem uložení jejich ratifikačních listin***.

*** Smlouva vstoupila v platnost 24. srpna 1949 po uložení ratifikačních listin všech signatářských států.

ČLÁNEK 12
Poté, co bude smlouva v platnosti deset let, nebo kdykoli později, se smluvní strany, jestliže o to některá z nich požádá, poradí o revizi smlouvy, přičemž vezmou v úvahu faktory ovlivňující mír a bezpečnost severoatlantické oblasti včetně vývoje světových i regionálních uspořádání podle Charty OSN pro zachování mezinárodního práva a bezpečnosti.

ČLÁNEK 13
Po dvaceti letech platnosti smlouvy může kterákoli smluvní strana odstoupit od smlouvy rok poté, co podá oznámení o odstoupení vládě Spojených států amerických, která vyrozumí vlády ostatních smluvních stran o každém oznámení o odstoupení.

ČLÁNEK 14
Tato smlouva, jejíž anglické i francouzské znění mají stejnou platnost originálu, bude uložena v archivu Spojených států amerických. Řádně ověřené kopie budou touto vládou předány vládám ostatních signatářů.