Prohlášení

PROHLÁŠENÍ POLITICKÉHO HNUTÍ BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SOLIDARITA

Praha 18. března 2019

Dne 18. března 2019 byla zaregistrována kandidátní listina politického hnutí BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SOLIDARITA (BOS) pro volby do Evropského parlamentu (EP). Tímto okamžikem naše politické hnutí oslovuje nejen své členy a sympatizanty, ale všechny občany ČR, kterým záleží na tom, aby ČR obnovila svůj status suverénního, národního státu. To je totiž ústředním motivem našeho programu.

V současné době se EU svou vlastní vinou (vinou členských států EU) nachází v hluboké krizi. Ta je zapříčiněna tím, že se EU zřekla svého původního poslání: zabránit nové válce, která by vzešla z evropského kontinentu, otevřít vnitřní hranice pro pohyb občanů členských států EU a pro férový pohyb zboží a služeb. Místo toho dnes nabízí takzvanou „sdílenou suverenitu“, přes niž diktuje požadavky nadnárodních korporací v rozporu s představami a potřebami občanů EU. K tomu neváhá využívat ani takového nátlaku, jako je zneužívání masové nelegální migrace, plíživé vstřebávání cizorodých prvků do právního systému členských států (právo šaría, uznávání mnohoženství, sňatky s nezletilými atd.). To vše v duchu hesla: „Národní státy musí být zničeny“ (H. v. Rompuy, předseda Evropské rady v letech 2009 – 2014).

V současné době je vidět značná nespokojenost občanů některých členských zemí, jako například ve Francii, Velké Británii, Španělsku, Itálii, Maďarsku, Polsku a dalších s tím, jak současná EU funguje. Jsme přesvědčeni o tom, že letošní volby do EP přinesou zásadní změny ve složení EP. Jsme přesvědčeni o tom, že naše místo je v řadách těch, kdo začne EU reformovat. Pokud se nezmění současný trend, který v rámci EU vládne, jsme připraveni podpořit referendum o vystoupení ČR z EU.

Na naší kandidátní listině jsou lidé, kteří jsou zárukou toho, co uvádíme ve svém volebním programu. Volebním lídrem je zkušený politik, který svojí politickou praxí dokázal, že má rovnou páteř, že neuhýbá před problémy, že je schopen a ochoten nést za své činy osobní odpovědnost.

Exministr vlády České republiky, bývalý velvyslanec v Ruské federaci a na Ukrajině, exposlanec, publicista a bezpečnostní expert

JAROSLAV BAŠTA,

který se vrací do aktivní politiky!

Předseda ÚRH BOS: Ladislav Petráš

Společné prohlášení politických hnutí BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SOLIDARITA (BOS) a Cesta odpovědné společnosti

Dne 17. 12 2018 byl naší vládou podepsán Globální pakt o uprchlících, a to v přímém rozporu s předchozím prohlášením předsedy vlády A. Babiše. Tento rozpor A. Babiš vysvětluje tím, že Globální pakt o uprchlících je nezávazný, prý je to pouze právně nezávazná rezoluce Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. Podepsání tohoto dokumentu údajně nemá žádný vliv, ani dopad na migrační politiku vlády. Něco jiného však veřejnosti sdělil Vysoký komisař OSN pro uprchlíky, Fillipo Grandi, který mimo jiné prohlásil: „… skrze mobilizaci politické vůle, rozšíření základní podpory a opatření pro rovnoměrnější a vypočitatelnější sdílení břímě a odpovědnosti. … Uprchlíci jsou mezinárodní zájem a sdílená odpovědnost. … Pakt, jako první ustanovuje praktický model a sadu nástrojů, které tento princip mohou uvést do praxe. “

Z prohlášení Vysokého komisaře OSN jasně vyplývá účel a smysl tohoto takzvaně „nezávazného“ Globálního paktu. To ostatně jednoznačně potvrdila i zástupkyně generálního tajemníka OSN, Amina Mohammedová, která prohlásila: „Je to celosvětový závazek převzít odpovědnost za uprchlíky, najít řešení, která respektují jejich lidská práva, dát jim naději a vzít na vědomí zákonnou odpovědnost je chránit a podporovat …“.

Jsme toho názoru, že pomoc uprchlíkům a solidarita s nimi je projevem svobodné vůle každého suverénního státu. Považujeme za nepřijatelné jakýkoliv suverénní stát nutit k zákonné odpovědnosti za uprchlíky, zejména za podmínek, kdy podepsané Globální pakty o uprchlících a o migraci smazaly rozdíl mezi legálním a nelegálním uprchlíkem.

Souhlasíme s tím, že skutečným uprchlíkům (tak, jak je definuje Ženevská konvence z roku 1951) je třeba pomoci. Jsme však svědky systematické snahy pojem uprchlík redefinovat a ztotožnit ho s pojmem migrant, případně se odvolávat na to, že tyto skupiny neumíme odlišit.

Je otázkou, proč naše vláda v čele s A. Babišem přistoupila na takovou špinavou hru s občany ČR. Mohou to být dva základní důvody:

  • neznalost a nekompetentnost členů vlády, nebo
  • remiér A. Babiš byl donucen parlamentní opozicí a tlakem bruselských byrokratů, pod hrozbou odebrání dotací pro Agrofert, zradit zájmy občanů ČR

Vždyť prohlášení, že Globální pakt o uprchlících je, i přesto, že jsme ho podepsali, pro nás nezávazný a k ničemu nás nezavazuje, a že vůbec nesouvisí s Globálním paktem o migraci, který jsme nepodepsali, není nic jiného, než ohlupování občanů ČR! Oba tyto globální pakty spolu navzájem souvisí, navzájem se doplňují a legalizují.

Při této příležitosti je vhodné znovu připomenout našim politikům znění Ústavy České republiky, zejména „čl. 2 (1) Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.“

Na základě výše u vedeného žádáme, aby:

  • Premiér A. Babiš zveřejnil jména členů vlády, kteří hlasovali pro přijetí Globálního paktu o uprchlících a aby přijal nezbytná personální opatření;
  • ČR odstoupila od tohoto paktu a anulovala svůj souhlas s ním;
  • se premiér A. Babiš omluvil nám, občanům ČR za to, že se vláda pokusila udělat z nás hlupáky.

V Praze dne 20. prosince 2018

Za politické hnutí BOS: Ing. Ladislav Petráš

Za politické hnutí Cesta: Mgr. Jaroslav Kuchař


Prohlášení politického hnutí BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SOLIDARITA (BOS)

Události posledních dnů nás opět přesvědčují o tom, že se radikálně mění atmosféra v naší společnosti. Naše občanská společnost se stává agresivnější. Dlouhodobá destruktivní politika některých parlamentních politických stran a řady našich politiků rozvracejí hodnoty, na kterých náš stát v roce 1918 vznikl. Pod vlivem těchto politických subjektů a jejich demagogií naše společnost hrubne, přestávají být respektovány zásady právního státu a demokracie.

Menšiny, které prohrály volby, nerespektují vůli většiny národa. Používají hesla plná slov o demokracii, lidských právech a zásadách právního státu a přitom si tyto zásady přizpůsobují svým soukromým účelům a potřebám (o odpovědnosti zpravidla mlčí). K tomu využívají v masové míře různá média včetně veřejnoprávních a služeb takzvaných investigativních novinářů. Tato skupina lidí nemá žádné morální zábrany. Zneužívá svého postavení a stavu v naší společnosti, kde pojmy, jako jsou odpovědnost a morálka se stávají neznámými. Pod hesly „Chceme právní stát“ odsuzují člověka, aniž by k tomu měli jakékoliv oprávnění, nebo důkazy. Socha se zavázanýma očima, která má znázorňovat spravedlnost, se pomalu, ale jistě stává symbolem toho, že není vidět na literu zákona a opět se zhasíná před spravedlností. Demokracie se pomalu, ale jistě mění v anarchodemokracii.

Vyzýváme naše politiky parlamentních politických stran, aby ustali ve své praxi, kdy upřednostňují své soukromé a partajní zájmy před zájmy společnosti. Vyzýváme je, aby přestali oslabovat náš stát, zejména v době, kdy situace v Evropě a ve světě je plná napětí a nepředvídatelného vývoje. Vyzýváme vás k tomu, abyste začali naši společnost spojovat a ne ji stavět proti sobě.

Ladislav Petráš

Ústřední rada politického hnutí BOS

Praha 16. listopadu 2018

Prohlášení ÚHR BOS k volbám

Ve dnech 5. – 6. 10. 2018 proběhnou volby do Senátu Parlamentu ČR a volby komunální. Naše politické hnutí BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SOLlDARlTA vstupuje do voleb komunálních. Jsme nové politické hnutí a věrni svému programu, začínáme u komunáJních voleb. Jsme přesvědčeni o tom, že problémy občanů nelze poznat z Prahy, z poslaneckých a senátorských lavic. Problémy občanů nejlépe poznají ti, kteří spolu žijí a pracují na jedné ulici, vjedné obci. Má to ještě jednu v.ýhodu. Občané poznají svého komunálního politika. Poznají, jeho schopnosti, jeho charakter. Poznají to, zda se vůči občanům dovede chovat slušně, zda dovede splnit to, co slíbiI, nebo zda je to kariérista, kterému záleží na úplně jiných věcech a občany jen zneužívá ke splnění srnich soukromých cílů a ambicí.Zda občany nepotřebuje jen ve dnech voleb a další den na ně zapomene.

Proto žádáme občany žijícív obvodech, kde kandidují členovéh nutí BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SOLIDARITA, aby těmto našim čtenům dali svoji důvěru. Dejte jim šanci, aby v komuná|ní politice pracovali ve prospěch vaší BEZPEČNOSTI, aby prokázaIi svoji ODPOVĚDNOST vůči srným voličům. Dejte jim šanci, aby udělali vše pro SOLlDARtTU s těmi občany, kteří si již splnili své povinnosti vůči obci a státu a nyní mnohdy žijí v nouzi a zapomnenl.

Podpořte naše důvěru děkujeme. kandidáty v Ostravě, Ostravě-Jih a v Roztokách u Jilemnice. Za vaši důvěru děkujeme.

Prohlášení k volbám

Předseda politického hnutí: lng. Ladislav PETRÁŠ

PROHLÁŠENÍ Ústřední rady politického hnutí BOS k volbě k volbě prezidenta ČR

Prohlášení Ústřední rady politického hnutí (ÚRH) BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SOLIDARITA (BOS) k volbě prezidenta ČR ve dnech 12. a 13. ledna 2018

Někteří takzvaní „demokraté“ zpochybňují princip přímé volby prezidenta, ale také odmítají přijetí zákona o obecném referendu. Tím dávají jasně najevo svůj egoismus, elitářství a pohrdání vůlí občanů. ÚRH BOS se zásadním způsobem zasazuje o výrazné zvýšení podílu přímé demokracie při řízení ČR. V současné době je přímá volba prezidenta ČR jednou z mála příležitostí, kdy občané mohou projevit svoji vůli, politickou vůli a přímo ovlivnit budoucí vývoj našich národů.

Do volební kampaně vstoupilo devět kandidátů na prezidenta ČR. ÚRH BOS pečlivě zvažovala svůj postoj k daným kandidátům. Brala v úvahu jejich občanské postoje v předchozích letech, jejich angažovanost a postoje k potřebám ČR a jejích občanů. Diskutovala o věrohodnosti prezentovaných názorů jednotlivých kandidátů v kontextu s jejich předchozími činy. Na základě této široké diskuse ÚRH BOS došla k závěru, že doporučuje svým členům a sympatizantům, aby sami před tím, než vhodí lístek se jménem svého kandidáta na prezidenta ČR do volební urny, popřemýšleli o těchto kandidátech obdobným způsobem.

Prezident ČR by neměl být jen kladečem věnců a tím, kdo ve významné dny uděluje vyznamenání a ocenění některým občanům. Podle názoru ÚRH musí mít prezident ČR odvahu k tomu, aby zaujímal a prezentoval i takové názory, které nejsou zcela v souladu s názory politické reprezentace v Parlamentu ČR a v souladu s Ústavou ČR ovlivňoval politickou situaci v zájmu většiny občanů ČR.

ÚRH BOS došla k závěru, že tato kritéria splňuje zejména současný prezident pan Miloš Zeman.

Je nám jasné, že žádný člověk není ideální, každý má svůj osobitý způsob jednání. Za podstatné pro hodnocení každého člověka však považujeme jeho činy. Příští roky nebudou pro naši společnost ani pro další země lehké a jednoduché. Mezinárodní politická situace je stále složitější, opět začíná harašení zbraněmi, dokonce i jadernými. To se zákonitě promítá i do naší vnitřní politické situace. Také vývoj světové ekonomiky je nepředvídatelný. V takové době potřebujeme silného prezidenta, který dovede pojmenovat věci pravým jménem, někdy i drsně, v opozici proti názorům některých politických, ekonomických, lobbistických i jiných skupin. Těmito politiky, rádoby nezávislými novináři a redaktory některých masmédií či umělci je president Miloš Zeman často znevažován, špiněn a pomlouván.

Z tohoto důvodu ÚRH BOS doporučuje svým členům a sympatizantům volit stávajícího prezidenta pana Miloše Zemana

Za ÚRH BOS
Michal Havlíček

Prohlášení politického hnutí BOS

Hnutí BOS rozhodně odsuzuje dnešní bombardování Sýrie.

V poslední době jsme svědky série událostí, které ukazují na to, že USA s některými svými spojenci chtějí vyvolat válečný konflikt za každou cenu. Připomeňme obvinění Ruské federace (RF) ze sestřelení letu MH17 nad Ukrajinou, použití chemických zbraní v Sýrii (Idlíb), otravy Skripala a jeho dcery na území V. Británie a opět použití chemických zbraní v Sýrii (Dúmě). Ani jeden tento případ nebyl vyřešen, ale to nebrání politickým představitelům USA a dalších zemí v tom, aby bez důkazů nejen obviňovaly RF, ale aby zahájili vojenské operace. Opět tak jako mnohokrát v historii bez mandátu RB OSN!

Hnutí BOS, stejně jako všichni rozumně myslící lidé vystupuje a vždy bude zásadně vystupovat proti jakémukoliv použití nejen chemických zbraní, ale také proti jakémukoliv použití vojenské síly bez mandátu RB OSN. Použití vojenské síly bez mandátu RB OSN pošlapává mezinárodní právo a pravidla stanovená po 2. světové válce. Tento případ, raketový útok na Sýrii, není jediným nezákonným aktem, kterého se některé členské státy NATO dopustily. Od založení NATO to je již více jak 60 nezákonných válek.

Bohužel, mnozí naši političtí představitelé podporují jak na poli diplomatické, tak i na poli vojenské spolupráce takovéto praktiky. Tím se stáváme spoluviníky nejen za to, co se již stalo, ale také za to, co se může stát, včetně vzniku nového světového válečného konfliktu. Proto vyzýváme představitele České republiky k přehodnocení souhlasného stanoviska s tímto nezákonným aktem USA, V. Británie a Francie proti svrchované a suverénní Sýrii. Žádáme, aby se zasadili o objektivní vyšetření všech obvinění mezinárodním společenstvím a teprve na základě potvrzených faktů vynášeli soudy a přijímali rozhodnutí. Žádáme naše politické představitele, aby se chovali v souladu s normami mezinárodního práva!